ประชาสัมพันธ์ EIT

ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
และผู้ที่มาติดต่อราชการหรือรับบริการงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่ คลิ๊ก
ได้ที่ คลิ๊กhttps://itas.nacc.go.th/go/eit/dfss3p https://itas.nacc.go.th/go/eit/dfss3p

гис-технологии
ткани для вышивания