องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด


แผนที่ ดาวเทียม

login/logout

สำนักงานปลัด

 

นางสาวผกามาศ ศรีโซ้ง
หัวหน้าสำนักงานปลัด 


นายณรงค์ชัย ดวงพายัพ
นิติกร

นายพรมจาริน ปากชำนิ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ

นายพรศักดิ์ ขจรนาค
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ

นางสาวลำปาง มะโนธรรม
นักวิชาการเกษตร

จ.อ.นารายณ์ สุมามิตร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

นายปิยะพงษ์ ทศกรรณ์
พน.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
นางโรณี ใสสูงเนิน
บุคลากร
 
นางพรรณภา อุปพลเถียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางสาวกิ่งแก้ว แพงดา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสาวลำพูน สามาลา
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางกาญจนา สำราญพล
นักพัฒนาชุมชน
 
นางสาววรวินท์นิภา พันชารี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
 
นางสาวกุลพร มะราช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
นางสาวเพิ่มพร เพิ่มทรัพย์
ผช.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 
   
นายอเนก พูลลาภ
คนงานทั่วไป
 

หนังสือราชการ สถ.

ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น kpi สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท. คุณภาพชีวิตท้องถิ่น การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas  ระบบอัตรากำลัง อปท.