องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด


แผนที่ ดาวเทียม

login/logout

สมาชิกสภา

 


นายอุดม แก้วจิตต์
ประธานสภา อบต.อาจสามารถ

 
 
นายพาณิชย์ เชาว์ไวย์
รองประธานสภา อบต.อาจสามารถ

พ.อ.อ.สรายุทธ สุ่มมาตย์
เลขานุการสภา อบต.อาจสามารถ
 

น.ส.ประยูรศรีพันธ์ วันทะกง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

นางพิทยา สมบูรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

นายพาณิชย์ เชาว์ไวย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นายเวียงชัย มณีฉาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นางแตัมทอง เบ็ญจะขันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

นางปราณี เชาว์ชาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
 
นายบรรพต วงษ์จันทร์แดง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

 นางเพียงพร ศรีสุมาตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
 
นายสมศรี ไชยแสงบุญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายนพรัตน์ วิยะรส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
 
นายชม ทัดภูธร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

นายสุพจน์ แก้วพะโอะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
 

นายเชษฐา เครือน้ำคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 
 
นายอุดม ห้วยระหาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  9

 นายประสิทธิ์ คตภูธร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

นายวิทุรย์  พรมจารีย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่10

 นายประยูร ป้องเขตต์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
 
นายปาานทอง ลาหลายเลิศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

 นายสุขุม สุคุณา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

นางสุบงกต บัวนิล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 

นางเพ็ญศรี ลาหัวโทน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 
 
นายสมัย บุญเรืองศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14

 นายเชาวริตน์ โสมาบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14

นายธีรศักดิ์ สิตวงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 
 
นายสองเมือง สิตวงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
 
นายไพทูรย์ อุบลพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16

นายพิชัย วาพันสุ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16 

นายบุญเลิศ คตภูธร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  17
    
นายปัญญา สุดเฉลียว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  17

 

หนังสือราชการ สถ.

ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น kpi สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท. คุณภาพชีวิตท้องถิ่น การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas  ระบบอัตรากำลัง อปท.